English

پارسی Parsi

Français

ABBASI Siyavash Awesta, Ecrivain, Historien, President de l'Institut LEP (=Radio Ava Iran, Mehr TV, Homa

 

آخرين مقاله 

Abbasi, Aujourd'hui, Today

Abbasi Hier, Yesterday

ABBASI

نويسنده و پژوهشگرو نيز 

aria7000.com   1995

پايه گذار آريا هفت هزار نخستين پايگاه خبری وبانک اينترنتی پارسی تاسيس 1995
www.mehrtv.com  2000 پاسخور تلويزيون مهرتاسيس 2000
Kayhan Jahani  1979

پاسخور کيهان جهانی (ارشاد۰هما) تاسيس1979

www.avairan.com  1985 پاسخور راديو آوای ايران تاسيس 1985
www.7000sal.com  1995 سالنامه ۷۰۲۷ آريايی ميترايی تاسيس1995
sf.aria7000.com  1983 شهرفرنگ تاسيس1983
     
English
پارسی Parsi
Français
 Galerie
Biographie
Liste des livres écrits par ABBASI
Order
Photos
Contact
Parution
Dialog history!!
ABOUT AN ABORTED CANDIDACY
Decoration, Distingtion

Abbasi a lancé l'idée du protestantisme islamique pour avoir une vision critique sur l'Islam, le Coran et son prophète.ABBASI, inventeur du mot « Islam Politique » est l’une des premières personnes courageuses à avoir lancée le débat et l’idée critique sur l’Islam. De plus grâce à ses écrits et ses émissions radiophoniques et télévisées, on a pu connaître le danger de la politisation de l’Islam depuis plus de 25 ans !! Il a également été la première personne à avoir le courage de lancer l’idée laïque et rationaliste et la société civile en Iran juste après l’installation du pouvoir des Ayatollahs.

Mehr TV
Radio Ava Iran
Shahre Farang
Institut L.E.P
Persian 7000 years civilizations
Khayyam and this worm out world
ليست آثار برای سفارش
تماس با ما
سرگذشت او
اخرين مقاله
سالنامه ۷۰۲۷ آريايی
منم آن فرح زيبا

Ses LIVRES

Ses ARTICLES

Ses INTERVIEWS

Les ministres, tous Kamikazes !!
Conditions pour un débat démocratique et équitable

l’exportation de la révolution islamique avec l’armée de Jérusalem!

La liste exacte de  guerres de Mohammad.

AVICENNE, le père de la médecine n’était ni musulman ni arabe! !

Où sont les grandes civilisations de l’époque ? Quel monde arabe? Comment l’Islam s’est répandu?

L’Islam est-il réservé aux Arabes ?

Mohammad et son Voyage vers l’espace

Conquiert le monde grâce à l’épée ! 

AVICENNE, le père de la médecine n’était ni musulman ni arabe! !

Mohammad et les extraterrestres

Les termes non arabe dans le Coran 

Sept républiques islamiques !

MOHAMMAD et ses femmes

l’histoire secrète d’ALLAH

La haine à l'égard des Juifs

L'islam et la République

Vins en islam !!

Définition du mot Aria!?
Un travail extraordinaire, Message d’un prisonnier depuis sa cellule, ABBASI a réussi à faire sortir de la prison d’Evin en Iran, deux messages sonores de Mr TABARZADI
L'année 7027 Perse
L'Iran avant l'Islam
L'origine de la terreur En islam! 
ABBASI a prévu le résultat des dernières élections, Une fois de plus, les analyses sur l’échiquier politique données par Monsieur ABBASI se sont avérées exactes
Le Secret
kaabé une construction Iranienne
Religion et la Laïcité en Iran!!
Lettre au Sénateur Guy Penne
Une mauvaise imitation de Mr ABBASI en Iran 
Mohammad, un prophètes à trois personnalités différentes ! !
Mondialisation et 3ème Guerre Mondiale!!
10 Principes de candidat
Pourquoi les juifs dans les paye musulmans sont ils obliges d'empunter des noms musulmans?

La politique invisible de la Grande-Bretagne contre les E-U et …

 

 

 

 

آخرين مقاله

سرگذشت فردوسی توسی

جوايز و نشانها

سياوش اوستا و سرگذشت او

آلبوم عکسها از نو جوانی تا به امروز

ليست آثار برای سفارش

عکس با ياران جهانی

ديدار در پاريس
ترور در پاريس
نيايشهای اوستائی
سالنامه ۷۰۲۷ آريايی
تلويزيون مهر

کيهان جهانِی
پيمان پيوند زناشويی بسبک آريايی
آريا هفت هزار
شريعتی دروغ بزرگ
منم آن فرح زيبا
خيام و اين جهان فرسوده
آئين اوستا
حافظ رندشيراز
کتابهای جنجالی

راديو آوای ايران

کتابهای جنجالی

کتاب قرآن سروده ای بسبک پارسی
کتاب آدم و حوا
 خدا را در خواب ديدم زار زار گريه ميکرد
 هويت ملی و تاريخ آريائی
نمايشنامه همشهری
 
زرتشتی و اوستائی بودن را در ايران پنهان نکنيد
 
حساب بانکی
تماس با ماـ سفارش و حساب بانکی
نفوذ انديشه ها
ليست مجموعه آثار سياوش اوست
گالری فتو
وحشت جمهوری اسلامی از قلم سياوش اوستا حسن عباسی
گفتگوهای سياوش اوستا با ياران جهانی
 
دينداری و خردگرائی
سرگذشت حافظ رند شيراز
نامهاي تازي
نشرياتی به پاسخوری سياوش اوستا
اسلام سياسی
سياوش اوستا در سنای فرانسه

از ميترا تا محمد

حسن عباسی قلابی
خطبه عقد و ازدواج بزبان عربی توهين بزرگی به شخصيت زن
جوايز و نشانها
شهرفرنگ

ABBASI David Hassan  (Siyavash AWESTA) writer & historian, President of the laic Euro-Persian institute ABBASI, writer (70 Books), historian, President of the laic Euro-Persian institute, gold plaquette " French Humanitarian Grand Prix ", gold medal " French devotion " and " art, sciences.letters " to mister Abbasi. The programs of mister Abbasi on 95.2 FM and icietmaintenant.com : every Tuesday from 2pm to 4pm and every month’s last Saturday from 11pm to 6am and his television programs in the whole world on Telestar 12 and 5. 

I am a follower of AVESTA!

From AVESTA, wisdom tendency, kindness, Aryan, Persian, Mithraism to Zoroaster, the messenger of well thinking, well talking and well acting to Manes, a thinker and artist who has drown what Buddha and Jesus had thought…to Mazdak, the first socialist in the world to Cyrus the great whom has been mentioned both in Old Testament and history as the saviour of Jews and one who has written the first human rights’ law and also to the Iranians’ artistic, historic, civilized and thoughtful resistance against Arabs’ attack and Islamic fanaticism by means of the quatrains of  scholar Omar Khayyam Neyshapoori and the lyric poems of Hafiz Shirazi … and 7000 years old hills located in Silak Kashan and Pamir plains in Tajikistan and Buddha’s statues in Afghanistan … and fire-temples in Azerbaijan and the burned city in Sistan and Baluchistan… and 7000 years proud history of the people who have lived in Iran’s great plateau by their different culture from Ilamids to Medes.

To find out more about the historical precedent of my people and my country and also about our laic and wise thoughts read this book.

By ABBASI:
I am a follower of AWESTA!

Islam Was Never Accepted by the Iranians (Arian) There Were Numerous Persons of distinction After Islam Who Were Following AVESTA

In the name of the Master of intelligence
Persia, from thousands of years ago until today
Farvahar
Jiroft
 
AWESTA and the three great monks
 

live together according to the Arian style

 

Women and wars in politic Islam ! By: David ABBASI   Islam is being unknown to this day not for the non-musulmans, but for the major part of the musulmans. Especially in a new millenium a politic Islam try to conquer the world as it was at the beginning. Those words of mister Abbasi (islamologist), teaches us many untold subjects on politic Islam. Senator Henri Caillavet, one of the master of laic thinking of our time in the begininng of this book says : " this book inovates us on Islam after 14 siecle of existence.David Abbasi talks about the lasting of invidual Islam and politic Islam and in the book " Women and wars in politic Islam ", the writer focuses deeply in this politic Islam which intend restless, by using integrism, to get the power by force. " Women and wars in politic Islam " is a book which tells about the histoy of Islam with precise quotes of the coran. "

Book's:
Khayyam and this worm out world
I dreamed of God:he was crying like a baby

Persian 7000 years civilizations

 
Femmes et Guerres en Islam Politique!
Islam politique?
Women and wars in politic Islam !

Perse 7000 de  Civilisation

Farah Pahlavi
Contact & Order
 

 

Persia, well well well, how many times have we heard this word! And listened or read its stories.

Its king, Syrus the great who have saved the Jews of Babel!! Or Esther, the wife of another Persian king...and again the magi, who were the messenger of the Persian king, for saving the little Jesus and his mother from the Romans massacre by financing his voyage of many years or again the thousand and one nights which was created at Baghdad, a city with a Persian name which means godly given!!!

And in the heart of Persia with the abbasside khalif who governed with wisdom and intellect by forgetting the Moslem fundamentalism for more than 400 years and at last the great Persian scholars who, for staying alive, have accepted to be a Moslem by formality but they were always loyal to the ancient Persian thought of Avesta, of Avicenne, the father of medicine, until Farabi who is the person who created and wrote the music notes and Omar Khayyam, great mathematician, astrologer, philosopher who said the human philosophy by a few quatrains.

With Montesquieu and how can we be a persian, Nietsh, Voltaire, Millet, Miller, Bartolome, Goethe and many more European scholars who wrote many things about the Persians thought...

And finally, the 7000 years of Pesrian art exposition, organised in 1961 at the grand palace of Paris which was inaugurated by Charles de Gaulle and André Malraux or even the same exposition at Bonn in 2000, Vienna in 2001, Brussels in 2002...

...And here is the book, which will give you a few drops of 7000 years of Persian civilisation...

David ABBASI