استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نوزرتشتی ها نخستین کسی بود که در دو.ران ما اندیشه و تاریخ ایران گرائی و تمدن و فرهنگ باستان را زنده کرده و تاریخ هفت هزار ساله را پایه گذاری کرد و راه نوینی را در خرد آریایی و نقد اسلام تازی برای بشریت گشود  ایشان با بهره وری از نوشته ها و برنامه هایش بزبانهای پارسی و فرانسوی توانست میدان اندیشه اش  را در سراسر جهان گسترش دهد امروزه عناصر و شخصیتهای ایرانی و بیگانه در گوشه و کنار این جهان اهورائی در پست ها و موقعیتهای حساس هزاران هزارانند که از نوپردازیهای کدبان استاد سیاوش اوستا بهره ها برده اند این سخنان کوتاه چکیده ای از تفکر ایشان است که در حدود 120 جلد کتاب و هزاران مقاله و صدها ساعت برنامه های رادیویی و تلویزیونی در 35 سال گذشته پخش شده است

چند سایت اینترنتی که آثار استاد سیاوش اوستا را مینمایاند

www.mehrtv.com   www.faryad.net  www.zartosht.fr   www.azadi.be   www.awesta.net   www.7000sal.com